VEDTEKTER

FOR

SØR-SVENE KRETSLAGS GRENDEHUS A/L

Gjelder fra og med Årsmøtet i 2003 og erstatter tidligere vedtekter

Revisjon C. Endringer i vedtekter etter opløsning av saniteten.

 

 

§1. Selskapsform 

Sør-Svene Kretslags Grendehus A/L er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar.

   

§2. Formål

Formålet med andelslaget er å drive  et grendehus for dermed å skaffe beboere tilhørende Sør-Svene Kretslag et samlingslokale som ved forsvarlig forvaltning kan muliggjøre et rikere kulturliv og sosial arbeide i distriktet.

 

Andelslaget har ikke erverv til formål.

 

Kretsens medlemmer er alle som bor innenfor følgende område:

Øst for Lågen: Fra Primskuttåsen i sør til og med Øia-bekken i nord, samt

Vest for Lågen: fra og med Hvila i sør til og med Nordre Øygaren.

Fra kommunegrense i vest til og med Bjelkehåvet i øst.

Definisjonen er basert på bebyggelsen pr. år 2000.

 

§3. Bruken av huset

Grendehuset skal stå åpent for alle lovlige formål. Ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse eller politiske program, eller av andre grunner som er i strid med toleransens krav.

Huset disponeres for øvrige slik som andelslagets organer finner det formålstjenlig under hensyntagen til husets økonomi, og til de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi plass for. Leievilkårene skal være de samme for alle som bruker huset enten det er andelshavere eller leiere.

De organisasjoner som har flest andeler i huset og som har bidratt mest til reisingen av dette, kan gis en viss fortrinnsrett når det gjelder leie av lokaler.

I tilfelle tvist om hvorvidt grendehuset blir disponert etter disse regler, fungerer kommunestyret eller den kommunestyret bemyndiger som ankeinstans.

 

§4. Andelene 

Andelshaverne har intet ansvar for lagets forpliktelser utover de tegnete andeler.

Hver andels verdi er kr. 100,- (A-gruppen og B-gruppen). Det føres særskilt protokoll over andelseierne og andelenes fordeling.

A-gruppen dannes av de organisasjoner og institusjoner som har tegnet andeler i laget.

B-gruppen dannes av de enkeltpersoner som har tegnet andeler.

   

§5. Overdragelse og tegning av andeler 

Overdragelse og/eller tegning av nye andeler, kan ikke skje uten styrets samtykke.

 

§6. Andelslagets besluttende organer 

Andelslagets besluttende organer er:

a)    Årsmøtet

b)    Styret

 

§7. Andelslagets årsmøter

Årsmøtet er selskapets høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av mars måned og behandler ordinært følgende dagsorden: 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Styrets beretning og regnskap.
  4. Styrets forslag til budsjett for det kommende år samt økonomiske disposisjoner for øvrig.
  5. Valg på styremedlemmer samt leder og kasserer.
  6. Valg av revisor og kontrollkomitè.
  7. Valg av valgkomitè på 3 medlemmer. Ett medlem hvert år (1 går ut).
  8. Andre saker som er oppført på dagsordenen.

 

Styret skal kalle inn til årsmøtet gjennom lokalpresse, oppslag, ved brev, eller eventuelt e-mail dersom avtalt med hver enkelt.

Innkalling skal skje minst 3 uker før møtet, med dagsorden (innkomne saker trenger ikke være med i dagsorden ved innkalling).

Innkomne forslag må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Vedtekts-endringer krever 2/3 flertall. Andre vedtak krever simpelt flertall.

 

§8. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles til av styret, eller når andelshavere som representerer minst 1/6 av andelene forlanger det, eller når mer enn 10 % av kretsens myndige innbyggere krever ddet.

På ekstraordinære årsmøter kan bare behandles de saker som er oppsatt på dagsorden.

Innkalling skal skje på samme måte som for ordinært årsmøte, beskrevet i §7.

 

§9. Styret

Styret i Sør-Svene Kretslags Grendehus A/L (heretter kalt styret) skal bestå av 6 medlemmer og 2 varemedlemmer. Alle medlemmene i styret skal være myndige. Antall andeler bestemmer styresammensetning i henhold til følgende regler:

 

  200 – 1999 andeler              velger 1 representant

2000 – 2999 andeler              velger 2 representanter

3000 – 4999 andeler              velger 4 representanter

5000 – eller flere andeler     velger 6 representanter

 

Pr. 01.01.2002 har Sør-Svene Kretslag alle de 5999 andelene.

 

Styret velges for 2 år. Av de som er valgt ved første valg, ut-trer 3 etter ett års forløp, deretter de som har tjenestegjort lengst.

De nye medlemmene tiltrer straks.

Styrets leder og kasserer velges på årsmøtet, mens nestleder og sekretær velges av og innen styret.

Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer, hvorav leder eller nestleder er tilstede.

I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende leders stemme utslaget.

Styret treffer beslutninger og iverksetter tiltak som administrasjon av grendehuset gjør nødvendig. Dette må være i samsvar med de vedtak og retningslinjer som er gitt av årsmøtet.

Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte lagets faste eiendommer eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende lagets inntekter til annet enn nødvendige utgifter til vedlikehold og drift.

Fra alle møter skal det føres protokoll som underskrives av samtlige tilstedeværende medlemmer.

Styret binder andelslaget ved lederens, eller i dennes fravær, nestlederens underskrift.

Styret bør tilstrebe å holde styremøter en gang i måneden. Innkomne saker behandles på førstkommende møte. Styret har til enhver tid anledning til å innkalle til allmøte for å rådføre seg med eller informere kretsen.

 

§10. Vaktmester og annen arbeidshjelp 

Vaktmester og annen arbeidshjelp leies inn av styret. Instrukser utarbeides av styret.

 

§11. Regnskap og budsjett 

Styret sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap. Regnskapet følger kalenderåret og gjøres opp og avsluttes pr. 31. desember. Årsregnskap og status med driftsår legges frem på årsmøtet.

Kopi av dette kan utleveres på forhånd ved forespørsel.

 

§12. Revisjon og kontrollkomitè 

Til å ivareta betryggende revisjon av selskapets bokførsel og disposisjoner velges på årsmøtet en kontrollkomitè på 3 medlemmer som gjennomgår revisjonens anmerkninger og styrets protokoll og avgir innstilling til årsmøtet.

 

§13. Endringer i vedtektene 

Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte, og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Forslag fra andelshaverne om endringer i vedtektene må være kommet til styret senest 3 måneder før årsmøtet.

 

§14. Oppløsning 

Vedtak om oppløsning av andelslaget eller overdragelse av formuen som helhet kan bare fattes på årsmøtet hvortil andelshaverne er innkalt. 

For at oppløsning eller overdragelse av formuen skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget.

Er ikke 2/3 av stemmene representert på møtet, kan oppløsning eller overdragelse av formuen likevel vedtas, hvis 2/3 av de møtende på et nytt møte hvortil alle andelseiere er innkalt med minst 1 måneds varsel, stemmer for forslaget, og da uten hensyn til  antallet av representerte stemmer.